1. Toepasselijkheid
1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van DECOREX met uitsluiting van de algemene voorwaarden
van de opdrachtgever/koper. Van onderhavige algemene voorwaarden kan er
alleen worden afgeweken, mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen
de partijen.
1.2. De opdrachtgever/koper aanvaardt de onderhavige algemene
voorwaarden en erkent hiervan kennis te hebben genomen door aanvaarding
van de bestelbon.
1.3. DECOREX wordt hierna verder aangeduid als “verkoper” en de wederpartij,
koper/opdrachtgever, wordt hierna verder aangeduid als “opdrachtgever”,
zowel in het geval van koop, als in het geval van aanneming van werk.
2. Totstandkoming overeenkomst
2.1. De offerten van de verkoper zijn geheel vrijblijvend.
2.2. De door de verkoper aangeboden offerten zijn slechts 8 dagen geldig, te
rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen.
2.3. De opdrachtgever erkent alle nuttige inlichtingen, informatie en
raadgevingen te hebben gekregen.
2.4. De verkoper zal pas aanvang nemen met uitvoering van de overeenkomst
na betaling door de opdrachtgever van een voorschot gelijk aan 50 % van de
overeengekomen totale prijs. Dit voorschot moet betaald worden op het
ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien het voorschot niet wordt betaald, heeft de verkoper
het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen lastens de opdrachtgever, en met de verplichting in
hoofde van de opdrachtgever tot betaling van de schadevergoeding
overeenkomstig artikel 7.
2.5. Elke bestelling door de opdrachtgever verricht, bindt deze laatste
onherroepelijk. Het begin van uitvoering geldt eveneens als een aanvaarding
vanwege de opdrachtgever.
2.6. Elke bestelling die het voorwerp is geweest van een schriftelijke offerte
vanwege de verkoper, is slechts bindend indien deze offerte door de
opdrachtgever werd aanvaard.
2.7. Zo de bestelde goederen niet kunnen geleverd worden door de verkoper
doordat deze niet meer in productie zijn bij de fabrikant van de bestelde
goederen of niet meer voorradig zijn bij de leverancier van de verkoper, zal de
verkoper dit binnen zo kort mogelijke termijn aan de opdrachtgever melden,
met terugbetaling van het eventueel door de opdrachtgever betaalde
voorschot, doch zonder dat hieruit enige vorm van schadevergoeding vanwege

de verkoper kan voortvloeien. Indien tengevolge van overmacht, staking, lock-
out e.d. de verkoper in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te

voeren, kan hiervoor evenmin enige vorm van schadevergoeding worden
geëist.
3. Levering en leveringstermijn
3.1. De goederen kunnen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of
zoals in de bestelbon. Leveringen kunnen overeengekomen zijn, maar zijn geen
enkele verplichting van de verkoper om dit uit te voeren, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
3.2. De levering geschiedt binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon,
evenwel rekening houdende met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard
van de industrie of handel. Vertraging in de levering kan geenszins aanleiding
geven tot schadevergoeding of prijsvermindering, noch is dit een grond voor
ontbinding van de overeenkomst. Enkel overschrijding van de redelijke
leveringstermijn, te wijten aan de opdrachtgever, kan aanleiding geven tot
ontbinding van de overeenkomst.
3.3. De levering geschiedt op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen of tenzij er werken (bv. plaatsing door de verkoper) dienen
uitgevoerd te worden bij de opdrachtgever.
3.4. Eventueel vervoer van de goederen gebeurt op risico van de
opdrachtgever.
4. Prijs en betaling
4.1. Alle prijzen worden vermeld in euro. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW,
met aanduiding van het toepasselijke BTW-tarief.
4.2. Al de goederen zijn contant betaalbaar bij afhaling/levering/plaatsing, tenzij
anders overeengekomen. Indien geen betaling bij levering werd
overeengekomen, zijn deze betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de
verkoper en uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.
4.3. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling,
een intrest op van 12 % per jaar.
4.4. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na de
aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien van
rechtswege worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een
minimum van 125 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de
andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Bij
gebreke aan betaling van de factuur op de 15de dag na de aangetekende
verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door de verkoper van
rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden
ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de
in gebreke gebleven opdrachtgever. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen
niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die
uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten
verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank
overeenkomstig het gemeen recht.
4.5. Bij niet-betaling der facturen op de vervaldag behoudt de verkoper zich het
recht voor om andere of verdere leveringen of uitvoeringen op te schorten,
zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling. Tevens behoudt de verkoper zich het
recht voor de overeenkomst te ontbinden voor het geheel of het niet
uitgevoerde gedeelte. Evenzeer kan de opdrachtgever de uitvoering van zijn

verbintenissen opschorten of ontbinding vorderen wanneer de verkoper in
gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.
4.6. Alle tegoedbonnen, cadeaucheques, kortingsbonnen, moeten vóór
de aankoop afgegeven worden, anders zijn ze geldig bij een volgende
aankoop.
5. Klachten en gebreken
5.1. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen erkent
de opdrachtgever door inontvangstname, bij een eventuele plaatsing, of het
meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat deze beantwoorden aan hun
bestelling en vrij zijn van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken dienen te
worden gemeld binnen de 8 DAGEN na afhaling, op straffe van verval om in
rechte het gebrek in te roepen. De termijn van 8 DAGEN telt hier enkel voor
afnamen van de goederen via de klant aan de winkel. Alle leveringen en
eventuele plaatsingen dienen ter plaatse goedgekeurd of afgekeurd te
worden.
5.2. De facturen dienen te worden geprotesteerd binnen een periode van 8
dagen na factuurdatum. Afwezigheid van protest binnen deze termijn houdt het
verval van recht in om hierover in rechte nog enige betwisting te voeren.
Plaatsingen
5.3. Bij plaatsingen die op aanvraag uitgevoerd worden, zullen uitgevoerd
worden in de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van de klant. In geen
geval kan Decorex aansprakelijk worden gehouden voor problemen bij het
plaatsen.
5.4. Alle mogelijke leidingen of andere voorwerpen die zich in de muur, op de
ramen of op de grond bevinden, of in de ruimte dat er geplaatst zal worden,
dienen vooraf bij de aankoop gemeld te worden, en ook aan de plaatster ter
plaatse gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt zal de klant de kost en de
verantwoordelijkheid dragen van de herstelling of eventuele vervanging.
Decorex is in geen geval verantwoordelijk voor problemen die zich na of tijdens
de plaatsing voordoen. De klant zal als enige aansprakelijk zijn voor lichamelijke
ongelukken en materiële beschadigingen ontstaan naar aanleiding van de
verplaatsing van de voorwerpen die zich in de lokalen bevinden.
5.5. De plaatsingen die worden uitgevoerd aan de hand van de afmetingen die
zijn opgenomen door Decorex, worden als enige geldige afmeting
aangenomen bij plaatsingen. Mogelijke klachten en of ruilingen dienen tijdens
de plaatsing schriftelijk vermeld te worden, de goederen worden geplaatst en
achtergelaten met goedkeuring en aanvaarding van de klant.
5.6. De monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens
houden slechts een benaderende beschrijving van onze producten in. Elke
eventuele afwijking van het aangekochte of bestelde product in vergelijking
hiermee, kan door de klant niet ingeroepen worden om de volledige betaling te
weigeren of om annulering van de aankoop of schadevergoeding te eisen.
5.7. De karakteristieken en technische specificaties van de producten
voorgesteld in onze reclames, decoratiegidsen, internetpagina’s, kunnen elk
moment gewijzigd worden.
5.8. Decorex wijst elke aansprakelijkheid af indien de aangekochte goederen
niet zouden voldoen aan de eigenlijke doelstelling waartoe de klant ze bestemt.
Opmetingen
5.9. Decorex zal de door de klant opgegeven afmetingen nauwkeurig
opvolgen voor de confectie van de stoffen. De klant is als enige aansprakelijk
voor de afmetingen die hij heeft opgegeven.
5.10 Indien de klant laat opmeten door onze diensten, gebeuren deze opname
van afmetingen enkel in overeenstemming met de klant. De klant bepaald
waar er gemeten moet worden, en tot waar er gemeten moet worden. De
klant is als enige aansprakelijk voor de opgenomen afmetingen.
Diensten
5.11. De diensten van Decorex, zoals opmeting, leveringen, plaatsing, confectie,
deze diensten kunnen steeds onder omstandigheden veranderen. Deze zijn
nooit gratis, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. De geleverde/verkochte goederen blijven eigendom van de
verkoper zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald
is. De opdrachtgever draagt de risico’s. Deze moet de goederen in hun staat
van levering bewaren.
6.2. Alle bestellingen dienen ten laatste binnen de 90 dagen afgehaald
te worden, te tellen vanaf de besteldatum. Indien de goederen niet worden
afgehaald binnen deze termijn, zal Decorex het recht hebben, deze bestelling
als geannuleerd te beschouwen. En wordt het goed ondanks het betaalde
voorschot eigendom van Decorex.
7. Ontbinding
Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of indien de
overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan de
verkoper een schadevergoeding van 50 % van het factuurbedrag verschuldigd
voor de niet uitgevoerde bestelling. Indien de overeenkomst door de
opdrachtgever wordt verbroken tijdens de uitvoering van de bestelling of door
zijn toedoen de bestelling geen verdere uitvoering kan vinden, is deze aan de
verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het niet
uitgevoerde gedeelte van de bestelling, te vermeerderen met de integrale prijs
voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de bestelling. Indien de verkoper zijn
verbintenissen niet nakomt, is de verkoper eenzelfde vergoeding verschuldigd
aan de opdrachtgever.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen
voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden uitsluitend beslecht,
naargelang de omvang van de vordering, voor het Vredegerecht van het 12de
kanton te Antwerpen, hetzij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.