Deze Algemene Voorwaarden zijn op gesteld voor en eigendom van:

Bintex BV,
met handelsnaam Decorex,
Carnotstraat 87,
2060 Antwerpen,
BE 0472.091.377

E-mail: info@deco-rex.be

Tel:+32 3 235 15 13

Gsm:+32 490 21 79 92

 

Artikel 1. Definities

   

   1. De hierna vermelde begrippen, dienen in de Algemene voorwaarden als volgt te worden verstaan:

    

    • Consument: Klant die een consument is in de zin van Boek I Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer de Klant Producten en/of Diensten aankoopt voor niet beroepsmatige doeleinden.

    • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Onderneming een contractuele relatie van welke aard dan ook, heeft of aangaat.

    • Klant-Onderneming : Klant die een onderneming is in de zin van Boek I Wetboek Economisch Recht d.w.z. de Producten en/of diensten aankoopt met beroepsmatige doeleinden en/of opgave van haar ondernemingsnummer.

    • Intellectuele Eigendom: verwijst naar merknamen, formules, octrooien, handelsgeheimen, auteursrechten en andere soortgelijke rechten, die eigendom zijn van een van de partijen of waarop een van de partijen wettelijke rechten heeft.

    • Onderneming: Optimablinds, de verkoper van de Producten en diensten.

    • Partijen: de Onderneming en de Klant.

    • Product(en): Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.

    • Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij de Onderneming zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen tussen Partijen. De Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

    • Verkoopovereenkomst op afstand: een Verkoopovereenkomst in het kader van en door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

    • Vertrouwelijke informatie: omvat alle gegevens, documenten, formules of andere informatie die door een van de partijen aan de andere partij worden verstrekt en die als vertrouwelijk is aangeduid of redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

    • Webshop: de website Click or tap here to enter text. verbonden aan de Onderneming waarop Producten aangekocht kunnen worden.

   Artikel 2. Toepassingsgebied

     

     1. Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, bestellingen, offertes, orderbevestigingen en Verkoopovereenkomsten tussen de Onderneming en de Klant.

     1. De Klant moet minstens 18 jaar oud zijn en als vertegenwoordiger van een Klant-Onderneming de wettelijke bevoegdheid hebben of houder zijn van een toelating die hem/haar de mogelijkheid biedt om een bestelling te plaatsen.

     1. De Algemene Voorwaarden worden ten laatste bij het plaatsen van de bestelling meegedeeld aan de Klant. Indien de Klant na ontvangst van de Algemene Voorwaarden geen voorbehoud maakt, worden deze geacht aanvaard te zijn door de Klant. Deze berusting leidt ertoe dat deze Algemene Voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Klant.

     1. De mededeling zal gebeuren via elektronische weg (click-wrappingsysteem) zodat de Klant deze voor de aanvaarding op eenvoudige wijze kan opslaan en/of afprinten. Het opslaan en/of afprinten is de verantwoordelijkheid van de Klant en vormt geen voorwaarde voor de aanvaarding. In het uitzonderlijke geval dat het click-wrappingsysteem niet beschikbaar zou zijn, zal de orderbevestiging een link naar de algemene voorwaarden bevatten en leidt het gebrek aan voorbehoud binnen de 3 kalenderdagen tot de aanvaarding.

     1. Deze Algemene Voorwaarden vervolledigen de bijzondere voorwaarden dewelke vermeld staan op de orderbevestiging. Indien er tegenspraak zou bestaan tussen de voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

     1. Uitdrukkelijke afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van een onderlinge overeenstemming tussen de Klant en de Onderneming en deze schriftelijk worden vastgelegd. De afwijking geldt slechts ter vervanging of aanvulling van de clausule waarop ze betrekking heeft. De overige clausules blijven onverkort van toepassing.

     1. De Onderneming behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te passen voor toekomstige bestellingen. Dit heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

     1. Indien de Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in het Frans, Duits en/of Engels en er zich verschillen voordoen met de Nederlandse tekst, prefereert de Nederlandse tekst.

    Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Verkoopovereenkomst

      

      1. Ieder aanbod via de Webshop is slechts een uitnodiging om een aankoop te verrichten, dit kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van de Onderneming ten aanzien van de Klant. Elk aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

      1. Voor een bestelling via de Webshop maakt de Klant gebruik van de online bestelmethode. Elke bestelling is bindend voor de Klant vanaf de plaatsing van de bestelling.

      1. De Verkoopovereenkomst komt slechts tot stand wanneer de Klant een bestelbevestiging heeft ontvangen, deze wordt per e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

      1. Indien de Onderneming een offerte op naam zou sturen aan de Klant-Onderneming in de plaats van een bestelbevestiging heeft deze een geldigheidsduur van acht (8) kalenderdagen, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt. De bestelling zal slechts verwerkt worden na aanvaarding van de offerte.

      1. De Onderneming kan steeds beslissen om geen bevestiging te versturen of door middel van een uitdrukkelijke verklaring de bestelling te weigeren. Wanneer de Onderneming de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, zal de Onderneming de Klant hierover informeren en is er geen sprake van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

      1. De Onderneming heeft ten alle tijden het recht om de bijzondere voorwaarden in de orderbevestiging te wijzigen indien de omstandigheden tussen sluiting van de overeenkomst en uitvoering in dergelijke mate gewijzigd zijn dat de Onderneming haar plichten niet langer aan dezelfde voorwaarden, termijn of prijs kan voldoen.
       De Onderneming zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de Klant niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden dient hij binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de wijziging zijn opmerkingen schriftelijk ter kennis te brengen van de Onderneming. De Klant wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard na deze termijn.
       De Partijen kunnen in overleg treden omtrent de gewijzigde voorwaarden. Indien de Partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank of kan de Overeenkomst in onderling overleg beëindigd worden mits volledige schadeloosstelling van de reeds uitgevoerde werken door de Onderneming.

      1. De Onderneming heeft het recht om een voorschot te eisen van de Klant bij de contractsluiting en tijdens de uitvoering van de bestelling. Bij gebreke aan tijdige en/of volledige storting van de waarborg of het voorschot heeft de Onderneming het recht om haar plichten te schorsen of de overeenkomst te beëindigen door kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder enige schadeloosstelling verschuldigd te zijn, onverminderd het recht op schadeloosstelling van de Onderneming.

     Artikel 4. Producten en Diensten

       

       1. Producten op de Webshop zijn voorzien van de nodige informatie betreffende de eigenschappen (kleur, materiaal, samenstelling, afmetingen) en foto’s ter illustratie, in zoverre de gehanteerde technische middelen dit toelaten. Bepaalde karakteristieken van een Product (zoals de kleur, inhoud, het formaat, gewicht en andere) kunnen verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven zijn op de Webshop. De Klant kan eventuele afwijkingen niet inroepen om de betaling te weigeren, de aankoop te annuleren of een schadevergoeding te eisen.

       1. De karakteristieken en technische specificaties van de Producten voorgesteld in de reclames, decoratiegidsen of op de internetpagina van de Onderneming kunnen steeds wijzigen. De Klant dient de meest recente voorstelling van het Product te controleren alvorens een bestelling te plaatsen.

       1. De Klant kan een gratis staal aanvragen voor zover de voorraad voor stalen strekt.

       1. De Producten worden steeds op maat gemaakt op basis van de afmetingen die door de Klant worden opgegeven. De Onderneming zal de opgegeven opmetingen steeds nauwkeurig volgen voor de confectie van de Producten. De Onderneming is niet aansprakelijk voor gebreken in het Product die het gevolg zijn van een foutieve opgave van afmetingen door de Klant.

       1. De Klant kan een opmeting door de Onderneming bestellen. De opmetingen zullen steeds gebeuren in overeenstemming met de instructies van Klant, zijnde van waar tot waar er gemeten moet worden. De opmetingen worden enkel uitgevoerd in aanwezigheid van de Klant (of iemand die de Klant toestemming heeft gegeven om aanwezig te zijn bij de opmetingen). De Klant wordt bijgevolg geacht de opmetingen goedgekeurd te hebben indien bij de afsluit van het bezoek geen opmerkingen geformuleerd worden.

       1. De Klant kan een plaatsing van de Producten bestellen. De plaatsing zal steeds op het risico van de Klant gebeuren, de Onderneming is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan bij de plaatsing, behoudens door een zware fout van de Onderneming. Elke klacht bij het plaatsen van de producten dienen schriftelijk vermeld te worden op het plaatsingsrapport en/of dezelfde werkdag schriftelijk (per mail) gemeld te worden aan de Onderneming. Bij gebreke wordt de plaatsing geacht uitgevoerd te zijn met goedkeuring en aanvaarding van de Klant.

       1. De Klant dient in het geval van een plaatsing minstens 7 kalenderdagen voor de dag van plaatsing alle leidingen, voorwerpen aan de muur of op de grond of enig ander object dat de plaatsing kan bemoeilijken schriftelijk per mail te melden aan de Onderneming. Indien dit niet gebeurd is, draagt de Klant de kosten en risico’s van eventuele problemen of gebreken die hierdoor ontstaan. De Klant dient alle goederen uit de ruimte te verwijderen die in de weg van de installateur kunnen staan. De Klant zal als enige aansprakelijk zijn voor de lichamelijke ongelukken en materiële beschadigingen die ontstaan naar aanleiding van voorwerpen aanwezig in het lokaal van plaatsing.

      Artikel 5. Prijzen

        

        1. De prijzen van onze Producten en diensten in onze communicatie-uitingen betreffen adviesprijzen. De prijzen op de Webshop kunnen daarom afwijken van de adviesprijs in de communicatie-uitingen. De op het moment van de koop gecommuniceerde prijs via het kassa- of computersysteem in de betreffende Webshop is van toepassing.

        1. De Onderneming controleert de prijzen wanneer de bestelling wordt verwerkt. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk per mail contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de bestelling te bevestigen of de bestelling te annuleren door schriftelijke kennisgeving per mail binnen de 5 werkdagen vanaf het moment van kennisgeving door de Onderneming. Indien de Onderneming er niet in slaagt om contact op ten nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandeld de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk per mail van in kennis.

        1. De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief BTW (volgens toepasselijk BTW tarief op moment van bestelling). De prijs is exclusief bijkomende kosten (cf. betaalmethoden, leveringswezen,..), deze zijn dus niet inbegrepen in de individuele productprijs of dienstprijs en worden afhankelijk van de verkozen optie door de Klant aan de prijs toegevoegd bij het afronden van de bestelling. De prijs gekoppeld aan de verschillende betaalmethoden en leveringswijzen, worden steeds uitdrukkelijk aan de Klant meegedeeld.

       Artikel 6. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

         

         1. Alle facturen, herinneringen en aanmaningen (met uitzondering van aangetekende zendingen) worden digitaal verzonden per e-mail, tenzij de Klant in gebreken blijft een e-mailadres te bezorgen of uitdrukkelijk een factuur per post verzoekt.

         1. Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, tenzij tussen Partijen anders overeengekomen. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag.

         1. Elke betwisting van een factuur dient schriftelijk ter kennis gebracht te worden van de Onderneming binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Deze termijn is een vervaltermijn, de facturen kunnen na deze termijn niet langer betwist worden.

         1. Bij gebreke aan een tijdige betaling ten laatste op de vervaldag door de Klant-Onderneming zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn, gelijk aan de interest, zoals voorzien in artikel 5 van de Wet op de Betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van 250,00 EUR. Alle nog niet-vervallen facturen zullen onmiddellijk opeisbaar worden. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen zodra de Onderneming dient over te gaan op de invordering via gerechtelijke weg vanwege de aanhoudende wanbetaling of de solvabiliteit van de Klant-Onderneming in het gedrang blijkt te zijn.

         1. Bij gebreke aan een tijdige betaling ten laatste op de vervaldag zal de Consument schriftelijk in gebreke gesteld worden waarbij een laatste termijn van 14 dagen wordt voorzien om tot betaling over te gaan. Blijft de Consument in gebreke te betalen binnen deze termijn dan zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn, gelijk aan de interest, zoals voorzien in artikel 5 van de Wet op de Betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bovendien zal een een forfaitaire verhoging verschuldigd ten bedrage van:

          

           • 20,00 EUR voor bedragen tot 150,00 EUR;
           • 30,00 EUR + 10% van het factuurbedrag voor bedragen tussen 150,01 en 500,00 EUR;
           • 65,00 EUR + 5% van het factuurbedrag voor bedragen hoger dan 500,01 EUR;


           met als maximum 2.000,00 EUR en verhoogd met de wettelijke interesten, verschuldigd. Voor elke bijkomende herinnering per aangetekend schrijven wordt een bedrag van 7,50 EUR aangerekend.

           

           1. De Onderneming houdt zich bij gebreke aan tijdige betaling het recht voor om desbetreffende en andere leveringen of uitvoeringen op te schorten. Bij het uitblijven van betaling ondanks meerdere aanmaningen behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte.

           1. De Producten blijven eigendom van de Onderneming zolang de volledige prijs (hoofdsomen, kosten en interesten) niet betaald is. De Klant draagt gedurende deze periode het risico het Product te bewaren in de staat van levering, indien reeds geleverd. 

          Artikel 7. Leverings- en verzendingsvoorwaarden en risico-overdracht

            

            1. Indien de Klant een Consument is, zal de levering uiterlijk binnen de 30 dagen gebeuren, vanaf de dag volgend op het sluiten van de Verkoopovereenkomst, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen Partijen.

            1. Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren verbindt de Onderneming zich ertoe om de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Onderneming zal een bijkomende geschatte termijn melden aan de Consument.
             De Consument geeft de Onderneming een redelijke termijn (min. 30 dagen) om haar leveringsplicht te volbrengen. Enkel de overschrijding van deze redelijke leveringstermijn die te wijten is aan de Onderneming, kan aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst.
             De Consument kan de Onderneming schriftelijk in gebreke stellen indien zij deze redelijke termijn overschreden acht. De Onderneming zal hierop volgend een nieuwe leveringstermijn (max. 30 dagen) opgeven, indien deze termijn wederom overschreden wordt, mag de Consument de Overeenkomst ontbinden door schriftelijke kennisgeving en zal het betaalde bedrag teruggestort worden. Indien de vertraging het gevolg is leveringsproblemen van de leverancier van de Onderneming, zal de redelijke termijn in totaal 90 dagen bedragen overeenkomstig artikel 10.2 van de Voorwaarden.

            1. Indien de Klant een Onderneming is, zal de meegedeelde leveringstermijn nooit bindend zijn. Een redelijke termijn voor vertraging kan nooit aanleiding geven tot beëindiging van de Verkoopovereenkomst of enige schadevergoeding. Indien de vertraging het gevolg is van een overmachtssituatie, zelfs na deze redelijke termijn, kan de vertraging nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

            1. De levering zal gebeuren op het door de Klant opgegeven adres door een externe partij indien de Klant geen plaatsing heeft besteld. De Klant zal de leveringsinformatie ontvangen zodra het Product werd  overhandigd aan deze externe partij. Indien het Product niet wordt ontvangen op de aangegeven dag van levering dient de Klant dezelfde kalenderdag schriftelijk contact op te nemen met de Onderneming zodat de Onderneming onmiddellijk het nodige onderzoek kan starten. De Klant kan gedurende de onderzoekperiode geen nieuwe levering eisen. Indien de Klant de niet-levering niet tijdig meldt, kan de Onderneming niet langer aansprakelijk gesteld worden voor de niet-levering.

            1. De Onderneming is niet verantwoordelijk wanneer een levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming van de Klant of een door de Klant aangewezen derde ontvangstpartij. De Klant dient de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling. De kosten voor een nieuwe leveringspoging zijn in dergelijk geval volledig ten laste van de Klant.

            1. De levering van de Producten zal gelijktijdig met de plaatsing van de Producten gebeuren indien de Klant de plaatsing besteld. De Onderneming zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van de dag dat de Producten geplaatst zullen worden. Indien de opgegeven dag niet past voor de Klant dient zij dit schriftelijk te melden ten laatste 5 kalenderdagen voor deze dag, bij gebreke zullen bijkomende kosten in rekening gebracht worden.

            1. De Onderneming heeft het recht om gedeeltelijke te leveren indien de levering van bepaalde producten vertraging oplopen of tijdelijk niet beschikbaar zijn. De Klant wordt tijdig op de hoogte gebracht dat er slechts een gedeeltelijke levering zal plaatsvinden.

            1. De levering, op welke wijze ook, zal steeds gebeuren op risico van de Klant. Het risico wordt overgedragen op de Klant op het moment dat de Producten de Onderneming verlaten.

           Artikel 8. Gebreken, aanvaarding en garantieperiode

             

             1. De Onderneming is niet aansprakelijk voor gebreken ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de geleverde Producten en/of foutieve installatie door de Klant.

             1. De Klant is verplicht de goederen te controleren op eventuele afwijking van het overeengekomen bij de levering. De Klant is verplicht om elk zichtbaar gebrek aan de verpakking van het Product onmiddellijk te melden aan de bezorgingsdienst en te verzoeken dit te vermelden op de vrachtbrief. De Klant dient elk zichtbaar gebrek binnen de twee kalenderdagen na levering schriftelijk te melden aan de Onderneming met toevoeging van de vrachtbrief of pakbon. Bij gebreke hieraan worden de goederen aanvaard in de staat dat deze zich bevinden, de conforme levering is bevestigd.

             1. Het verborgen gebrek is het gebrek dat de Klant bij levering niet kon of moest kunnen vaststellen dat pas na de levering kon ontdekt worden en de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe het werd beoogd. Elk verborgen gebrek dient binnen de 5 kalenderdagen na levering schriftelijk gemeld te worden aan de Onderneming met toevoeging van foto’s en andere bewijzen. Na deze termijn is de Onderneming niet langer aansprakelijk.

             1. De Consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt enkel een gebrek aan de conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten. Er is slechts sprake van een gebrek aan conformiteit indien het product niet voldoet aan de beloofde kwaliteit. De overige objectieve vereisten zoals gedefinieerd in artikel 1649ter (oud) BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

             1. Indien een gebrek aan conformiteit zich binnen de wettelijke garantieperiode, moet de Consument de Producten terug bezorgen, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de schriftelijke melding van het gebrek. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Consument, de Consument een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal de Onderneming alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Consument recht om de Verkoopovereenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen.

            Artikel 9. Annulatie- of herroeping en beëindiging van de Verkoopovereenkomst

              

              1. Aangezien de Producten op maat gemaakt worden en de plaatsingen slechts worden begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, heeft de Klant geen herroepingsrecht.

              1. De Klant heeft om dezelfde reden geen annuleringsrecht.

              1. De Verkoopovereenkomst neemt in ieder geval einde zodra de Partijen hun verplichtingen hebben uitgeoefend.

              1. Onverminderd het voorgaande kunnen Partijen ten alle tijden de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder schadevergoeding in de volgende gevallen:

                 

                 • Ingeval van ernstige inbreuken op de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst door één van de Partijen;

                 • Ingeval één der Partijen (i) een opschorting van betaling aanvraagt (gerechtelijke reorganisatie, schuldbemiddeling,…), (ii) kennelijk onvermogend is geworden of (iii) failliet wordt verklaard.

               1. Indien de overeenkomst op onrechtmatige wijze beëindigd wordt door de Klant, zal een schadevergoeding van 30% van de bestellingwaarde verschuldigd zijn, bovenop de integrale betaling van het bestellingsbedrag.

              Artikel 10. Overmacht

                

                1. In geval van Overmacht worden Partijen ontheven van hun verplichtingen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid voor de duur van de Overmachtssituatie. Onder Overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van de Partijen, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of onmogelijk maakt, en die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Indien een partij geconfronteerd wordt met een situatie van Overmacht, dient zij de andere partij hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De partij die getroffen is door overmacht zal zich inspannen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo veel als mogelijk te beperken.

                1. Gedurende de periode van Overmacht worden de verplichtingen van de Partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor de Consument door middel van een aangetekend schrijven. Indien een partij door de overmachtssituatie verhinderd wordt om haar verplichtingen na te komen, zal deze partij niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit, inclusief maar niet beperkt tot geleden verlies, gederfde winst of reputatieschade.

                1. Als overmacht wordt beschouwd, zonder ertoe beperkt te zijn: elke gebeurtenis die wordt veroorzaakt door een situatie zoals staking, uitsluiting, ordeverstoring, civiele onrust/oproer, terroristische aanslag, wel- of niet officieel verklaarde terroristische dreiging, burgeroorlog, militaire ingreep, lokale of nationale wet- of regelgeving opgelegd door de overheid of een andere instantie, natuurramp, epidemie en pandemie (inclusief COVID-19), brand, overstroming, onweer, storm, aardbeving, vulkaanuitbarsting, vandalisme, gebrek aan arbeidskrachten of vervoermiddelen, gebrek aan energie of water, intrekking of einde van een vergunning toegekend aan de Onderneming of andere omstandigheden die Partijen redelijkerwijs niet kunnen beheersen.

               Artikel 11. Persoonsgegevens

                 

                 1. De Onderneming verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van bestellingen en het opstellen van rekeningen en garantiebewijzen. Indien de Klant noodzakelijke persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, zal een bestelling onvermijdelijk geannuleerd worden. Het doorgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene verkoopsvoorwaarden van de Onderneming.

                 1. De persoonsgegevens van de Klanten zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacy beleid dat raadpleegbaar is via de website van de Onderneming.

                Artikel 12. Intellectuele eigendom

                  

                  1. Beide Partijen erkennen dat de Intellectuele Eigendom van elk van hen eigendom blijft van de respectieve partij. De Partijen komen overeen dat zij de Intellectuele Eigendom van de andere partij niet zullen kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Intellectuele Eigendom. In geval van beëindiging van deze overeenkomst, stemt de Partij die Intellectuele Eigendom van de andere Partij in bezit heeft ermee in om alle kopieën van de Intellectuele Eigendom onmiddellijk aan de eigenaar terug te geven.

                  1. In geval van een inbreuk op de Intellectuele Eigendom of de geheimhoudingsverplichting zoals beschreven in deze clausule, zal de schendende Partij aansprakelijk zijn voor alle schade die voortvloeit uit dergelijke inbreuk. De Partijen komen overeen om eventuele geschillen met betrekking tot de Intellectuele Eigendom op te lossen door middel van onderhandelingen in een geest van goede trouw. Indien een dergelijke oplossing niet kan worden bereikt, kan elk van de Partijen gerechtelijke stappen ondernemen om haar rechten af te dwingen.

                 Artikel 13. Confidentialiteit

                   

                   1. Alle vertrouwelijke informatie ontvangen door de Klant bij uitvoering van de Verkoopovereenkomst, blijven eigendom van de Onderneming.

                   1. Dergelijke vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot: alle formules, specificaties, handleidingen, bedrijfs-, handels- en productiegeheimen, patenten, octrooien, licenties, knowhow, mondelinge of schriftelijke gegevens m.b.t. bedrijfsmethodes, -procedés, -technieken of uitrusting van de Onderneming en/of de met de Onderneming verbonden vennootschappen; evenals de identiteit van de klanten, leveranciers en personeel van de Onderneming en/of de met de Onderneming verbonden vennootschappen en eventueel andere informatie met betrekking tot dergelijke klanten, leveranciers, distributeurs en personeel.

                   1. Beide Partijen verbinden zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt vertrouwelijk te houden en deze niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook na beëindiging van deze Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen. De Partijen zullen redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijke informatie te beschermen en passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik ervan te voorkomen.

                   1. Indien de Onderneming vaststelt dat vertrouwelijke informatie door de Klant gedeeld wordt met derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de Onderneming, zal een schadevergoeding van 5.000,00 EUR verschuldigd zijn, per inbreuk. Dit onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere vergoeding te eisen mits het bestaan en de omvang van de schade te bewijzen.

                   1. Bij de beëindiging van de Verkoopovereenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek van de Onderneming, zal de Klant alle vertrouwelijke informatie onmiddellijk terug overmaken aan de Onderneming en/of de met de Onderneming verbonden vennootschappen.

                  Artikel 14. Nietigheid

                    

                    1. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen afsplitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.

                    1. Indien deze omstandigheden zich voordoen en deze leiden tot een aanzienlijke onevenwichtigheid in de rechten en verplichtingen van de Partijen, en die niet kunnen worden opgelost door de toepassing van de overige bepalingen van deze overeenkomst, zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om een clausule te formuleren die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo goed als mogelijk weergeeft.

                   Artikel 15. Klachten en aansprakelijkheid

                     

                     1. Iedere klacht m.b.t. de Producten, behoudens klachten in het kader van art.6 tot 8 van deze Voorwaarden, dient binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen of de datum waarop de goederen ontvangen zouden worden schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Onderneming.

                     1. Elke klacht dient gemeld te worden per mail aan Click or tap here to enter text, tenzij een aangetekende kennisgeving vereist is. Elke melding aan een ander e-mailadres zal niet gelden als een schriftelijke kennisgeving.

                     1. In het geval de Klant een klacht zou hebben, is de Klant niet gerechtigd om betaling uit te stellen of een bedrag in te houden.

                     1. Behoudens in geval van bedrog en eigen grove of opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van de Onderneming, haar aangestelden of lasthebbers in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van de betrokken bestelde Producten. De Klant heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.).

                     1. Consumenten kunnen met een eventuele klacht m.b.t. de verkochte Producten terecht op het Europees Platform voor de regeling van onlinegeschillen: http://ec.europa.eu/odr of de Belgische Consumentenombudsdienst : https://www.consumentenombudsdienst.be.

                    Artikel 16. Bevoegde rechtbank

                      

                      1. Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

                      1. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering de of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst tussen de Partijen, zullen Partijen alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

                      1. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing valt elk geschil, uitsluitend onder de bevoegdheid van de materieel bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming.