Volgens artikel 9 van de Algemene Voorwaarden

Artikel 9. Annulatie- of herroeping en beëindiging van de Verkoopovereenkomst

  1. Aangezien de Producten op maat gemaakt worden en de plaatsingen slechts worden begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, heeft de Klant geen herroepingsrecht.
  2. De Klant heeft om dezelfde reden geen annuleringsrecht.
  3. De Verkoopovereenkomst neemt in ieder geval einde zodra de Partijen hun verplichtingen hebben uitgeoefend.
  4. Onverminderd het voorgaande kunnen Partijen ten alle tijden de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder schadevergoeding in de volgende gevallen:
    • Ingeval van ernstige inbreuken op de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst door één van de Partijen;
    • Ingeval één der Partijen (i) een opschorting van betaling aanvraagt (gerechtelijke reorganisatie, schuldbemiddeling,…), (ii) kennelijk onvermogend is geworden of (iii) failliet wordt verklaard.
  5. Indien de overeenkomst op onrechtmatige wijze beëindigd wordt door de Klant, zal een schadevergoeding van 30% van de bestellingwaarde verschuldigd zijn, bovenop de integrale betaling van het bestellingsbedrag.